• İş makinesi devri nasıl yapılır?
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
 • İş Makinesi Plakaları Odadan mı verilmektedir?
  İş makinası plakaları şoförler ve otomobilciler odası tarafından verilmektedir. Ancak şoförler odasına gitmeden önce odamıza gelerek ilgili plaka basım kağıdı alınması gerekmektedir.
 • İş Makinesi Tescil Belgesinin kaybolması durumunda ne yapılmalıdır?
  Kayıp olduğuna dair gazeteye ilan verilir. Gazete ilanı ile dilekçe yazmak suretiyle başvuru yapılır.
 • İş Makinesi tescili için oda üyesi olmak gerekir mi?
  İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemlerinin yapılabilmesi şahıslar da odaya üyelik şartı aranmamakta olup, tüzel kişiliklerde odaya kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca şahıslar da oda hizmet sınırlarında ikamet zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kapasite raporu nedir ?Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
 • Kapasite Raporu nerelerde kullanılır?Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Resmi ve özel ihalelerde,
  Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, İmalatçı belgesi alımında,
  Vergi incelemelerinde, Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılmaktadır.
 • Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli Malı Belgesi; sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.

 • Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

-Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
-Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
-Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

 • Kimler Sigortacılık Faaliyetinde Bulunabilir ?
  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği;
  14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler sigortacılık faaliyetinde bulunabilirler.
 • Sigorta Şirketine(Ltd/Aş) Kimler Müdür Olabilir ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar ve  en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.

 • Teknik Personel Kimdir ? Bir Teknik Personel Acentelik Açabilir Mi ?
  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az iki yıl mesleki deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler teknik personel olarak görev yapabilir.Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına vaya tüzel kişilik bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.
 • Bir Sigorta Firmasında Aranan Asgari Fiziki Şartlar Nelerdir ?
  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;
  -Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,
  -Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi veya şube ise şube müdürü adına kayıtlı bulunması
  -En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,
  İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.
 • Levhaya Kayıtlı Bir Acente Nasıl Şube Olabilir ?
  Levhaya kayıtlı bir acente Ticaret Sicil Memurluğu’ n dan iş  terkin tescilini yaptırarak (sigortacılık kanunu 23.maddesi 6.fıkrası uyarınca levhaya yeniden kayıt hakkı saklı bulunmak suretiyle) bir başka acente şubesinde veya  merkezinde teknik personel statüsünde görev yapabilir.
 • Şubede Kimler Görev Yapabilir ?
  Asgari teknik personel vasfına sahip herkes sigorta firmasının şubesinde teknik personel olarak veya şirket ise şube müdürü  unvanı altında yine teknik personel statüsünde görev yapabilir.
 •  Türkiye’de bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının üst birliği ve mevzuat dayanağı nedir?
  Odaların üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olup, kısa adı TOBB’dur. Anayasanın kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları hakkındaki 135’inci maddesine istinaden kurulan bu kuruluşlara dair düzenlemeler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yer almaktadır.

  Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu mudur?
  Ticaret ve Sanayi Odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4.maddesi).

  Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş ve çalışma alanları nerelerdir?
  Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırladır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 6.maddesi).

  Ticaret ve Sanayi Odaları’na üyelik zorunlu mudur?
  Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatına sahip tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, ilgisine göre bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddesi).

  Eczacılık iş konusu ile uğraşmak üzere bir işyeri açtım. Odanıza kayıt olmam gerekiyor mu?
  İlgili mevzuat gereği ticaret sicil kaydınızın odamız bünyesindeki İskenderun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne, oda kaydınızın da Eczacılar Odası’na yapılması gerekmektedir.

  Odanızda kayıtlı bulunmaktayız ancak durumumuz askıda olarak görünmektedir. Bu ne anlama gelmektedir?
  Firmaların oda kayıtlarındaki durumları 2 şekilde askıya alınmaktadır. Bunlar; 1-Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle askı, 2-Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi).

  Firmamızın oda kayıtlarınızdan adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıya alındığını öğrendik. Firmamız aktif olarak çalışmaktadır. Firmamızın durumunun adres askıdan düşürülmesi için ne yapmamız gerekir?
  Firmanızın öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli işyeri adresini kontrol etmeniz; eğer adresiniz Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli adresiniz ile örtüşmüyor ise adres değişikliği tescili yaptırmanız gerekmektedir. (Adres değişikliği için gerekli olan evraklara www.iskenderuntso.org.tr sitesinden ulaşılabilir.)

  Munzam Aidat Nedir ve nasıl hesaplanır?
  Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

  Üyelere kredi veriyor musunuz?
  Üyelerimize kredi veremiyoruz ancak bankalarla kredi protokolü imzalamak suretiyle kredi faizleri konusunda indirim alınmasını sağlıyoruz.

  Odanın yayınlarını nasıl temin edebiliriz?
  Odamızın yayınları web sitemizin ‘’Yayınlar/Raporlar’’ bölümünde bulunmaktadır. Bu yayınları basılı şekliyle, ücretsiz olarak odamızdan temin edebilirsiniz.

  Oda öğrencilere burs veriyor mu?
  Odamız, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığıyla yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek sağlamaktadır. Detaylı bilgiye www.itsovakfi.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Yeni bir gerçek kişi ticari işletmesi açarken Ticaret ve Sanayi Odası’na mı yoksa Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na mı kaydolmak gerekir?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârların Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3. maddesinin a bendinde ‘‘Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri’’ olarak tanımlanmıştır. Buna göre, işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar esnaf olarak nitelendirilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu 3. Maddesinde ticari işler tanımlanmış aynı kanunun 11. maddesinde ise ‘‘Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.’’ tanımından yola çıkılarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesinde de tacirin tanımı yapılarak ‘’(1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.’’ şeklinde ifade edilmiştir. Bu itibarla, ticaret siciline kaydolacak gerçek kişi tacirlerin bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne kadardır?

Türk Ticaret Kanunu’nun 30. Maddesine göre Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil talep süresi 15 gündür.

Yeni bir şirket kurma aşamasında ticaret unvanını belirlerken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur. Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

Yabancı Uyruklu kişiler tek başına şirket kurabilir mi?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Yabancı Uyruklu kişiler tek ortaklı olarak Anonim ve Limited Şirket kuruluşu yapabilmektedir.

Yeni kurulacak şirketin ticari defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketlerin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir. 7099 sayılı kanunla yapılan değişikliğe göre, şirketlerin ve kooperatiflerin tutmakla yükümlü oldukları ticari defterlerin açılış tasdikleri Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Sermaye şirketlerinde sınırlı yetki verebilmek mümkün müdür?

Şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesine göre hazırlanan iç yönergenin tescilinden sonra sınırlı yetkiye sahip ticari vekil, ticari temsilci atayabilmektedir.

Tür Değiştirme Nedir? Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Bir ticaret şirketinin veya ticari işletmenin tasfiye edilmeksizin başka bir şirket türüne dönüştürülmesidir. Yeni tür değiştirilen şirket eskisinin devamıdır.

Türk Ticaret Kanunu 194. maddesinin 2.fıkrasına göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

Anonim Şirketlerde pay sahipleri dışından birinin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilebilmesi mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu’nun 359.maddesinde “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur.” denilmektedir. Kanun maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilmektedir.

Limited Şirketlerde Hisse devri, Adres değişikliği, Sermaye Artırımı veya diğer tadiller aynı kararda yazılabilir mi?

MERSİS sistemi üzerinde aynı anda hem hisse devri hem de sermaye artırımı işlemi başvurusu yapılamamaktadır. Bunun dışındaki ana sözleşme tadilleri aynı kararda yazılabilmektedir.

Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini izleyen yılın ilk üç ayı içinde yapılması gerekiyor.

Genel Kurulu Olağan Toplantıya Kimler Davet Eder?

Genel kurulu toplantıya davet etme görev ve yetkisi kural olarak anonim şirket yönetim kuruluna aittir. Ancak, yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması veya toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması yahut mevcut olmaması durumlarında, pay sahiplerinden biri de mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Gerçek kişi olarak odaya kayıtlı bulunmaktayım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydım da silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir

Limited Şirketler en az kaç kişiyle kurulabilir? En az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesine göre: “Limited Şirket, bir veya daha çok Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur.” hükmü uyarınca Limited Şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir. Limited Şirket kuruluşlarında sermaye miktarı en az 10.000 TL olmak zorundadır.

Soru      : İşletme açmak istiyorum, KOSGEB’den destek alabilmek için nereden başlamalıyım?

Cevap   : Öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden birine katılarak “Katılım Belgesi” alınması gerekmektedir. Girişimci, Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra işletmesini açarak, işletmesini açtığı ilde bulunan KOSGEB Müdürlüğüne “İş Planı” ile beraber başvurmalıdır.

Soru      : Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ücretli midir?

Cevap   : Hayır.  KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi katılımcılarından eğitime katılım ücreti alınmaz.

Soru      : Girişimcilik Eğitimlerine başvuru için nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap   : Bilgi Notu  (UGE-Başvurusu nasıl yapılır?)

Soru      : Düzenlenen girişimcilik eğitimleri listesine nasıl ulaşabiliriz?

Cevap   : www.kosgeb.gov.tr sitemizde “Duyurular” bölümünden “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Duyuruları” başlığı altından ulaşılabilirsiniz.

Soru      :  Destek Programı kapsamında verilen hibe ve kredi tutarlarını KOSGEB’e müracaat ettiğimde nakit ve hemen mi alıyorum?  

Cevap   : Hayır. Girişimcilik eğitimini tamamlayıp işletmesini kuran girişimci iş planı hazırlayarak online başvuru yapar ve onaylanması durumunda değerlendirmesini yapan müdürlük tarafından belirlenen tarihte kurula gider ve projesi onayladıktan sonra satın aldığı kalemlerin fatura ve dekontlarını KOSGEB’e getirir, %60-90 oranında destek fatura ve dekontlar karşılığında ödenir.

Soru      : Kimler Yeni Girişimci Desteğinden yararlanabilir?

Cevap   : Girişimcilik belgesi olan;

 • Son 1 yıl içerisinde girişimcinin kurmak isteği işle aynı faaliyet konusunda kurulmuş şirketinin olmayan girişimciler
 • Mevcutta kendisine ait başka bir işletmesi bulunmayan ve bir işletmede %50’den fazla ortaklığı olmayan girişimciler
 • Başka bir yerde SGK hükümlerine tabi olarak çalışmayan girişimciler
 • Eğitim, sağlık, finans, eğlence, sosyal hizmetler, tarım, hayvancılık sektörleri dışında, kosgeb.gov.tr de yayınlanmış desteklenen sektörler listesinde yer alan NACE kodlarından biri ile kurulmuş olan işletmeler

Soru      : Girişimcilik Destek Programı süreci nasıl ilerlemektedir?

Cevap   : Girişimcilik Desteği bilgi notu

Soru      : Girişimcilik belgesini alan ve işletmeyi kuran herkesin projesi kabul görür ve destek almaya hak kazanır mı?

Cevap   : Hayır. İşletme sahibinin online başvurusu (İş planı)  onaylandıktan sonra kurula davet edilir. Kurul başvuruyu kabul edebilir, red edebilir veya revize isteyebilir. Kurul kararı sonrasında projesi kabul görür ise destek almaya hak kazanır.   İşletmesini kurduktan sonra programa başvuru yapan girişimci, başvurusunun red olma ihtimali olduğu unutmamalıdır.

Soru      : Kurul kararı sonrası destek başvurum onaylanır ise ödemeyi ne zaman alabilirim?

Cevap   : Yapılacak ödemelerin zamanı sürecin seyrine göre değişiklik gösterebilir. Girişimci en az 6 ay boyunca iadelerini alamayacak gibi planlama yapmalıdır.

Soru      : Hammadde veya iş yerimde satacağım ürünler için destek var mıdır?

Cevap   : Hammadde, arsa, bina, inşaat, tadilat, dekorasyon, taşıt, web sayfası, tabela yapımı, isim hakkı, franchising bedeli vb. giderler desteklenmez.

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

Desteğe Başvuru Süreci

1)  Yeni  Girişimci  Desteğinden;  bu  program  kapsamında  Uygulamalı  Girişimcilik  Eğitimini  tamamlayan ve işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir.

Önemli Bilgi: KOSGEB Tarafından verilen uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmadan, resmi  kuruluşu yapılan (Vergi Levhası Çıkmış) işletmelerin KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine Başvuru yapma hakları bulunmamaktadır.

2)  Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen İşletme KOSGEB Veri Tabanına kaydolur ve ilgili KOSGEB Birimine başvurusunu yapar.   Başvuru KOSGEB Başkanlığının resmi sitesinden online olarak işletme sahibinin (yetkilisinin) e-devlet şifresi ile yapılır.

*  Girişimci; başvuru yaparken hazırlamış olduğu iş planını, aldığı ekipmanların faturalarını, ileride  almaya  planladığı  ekipmanların  ise  proforma  faturalarını  sisteme  eklemek zorundadır.

3)  Destek başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve değerlendirilmek üzere Kurula sunulur.

4)  Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına itiraz edilebilir.

5)  Değerlendirme sonucu, İşletmeye bildirilir

6)  Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek süreci, desteğin başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıldır.

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti  İşletme kuruluş desteği: İşletme kuruluş desteği olarak 2.000 (iki bin) TL geri ödemesiz destek verilir.  Resmi olarak işletmenin kurulması aşamasında yapılan( Vergi levhası, Oda kaydı, imza

beyanı vb…)  harcamalara yönelik verilen destek tutarıdır. Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği: İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL olup, destekleme oranı  % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.  Kadın, genç ve engelli girişimcilerde bu oran %90dır. Bu  destek  kalemi  için 18000,00 TL olan üst limit,  kurul kararı ile 27000,00 Tl ye kadar çıkartılabilir. (Kurul demirbaş desteğini arttırır ise İşletme giderleri 21000,00 TL üst limit olacak şekilde desteklenir)

KOSGEB tarafından verilecek geri ödemesiz destek üst limiti,  tüm işletmeler tarafından  aynı miktarda  alınacak tutar olarak düşünülmemelidir. İşletmelerin alacağı geri ödemesiz tutarın belirleyicisi,  işletme adına  kesilmiş  ve  işletme sahibi tarafından banka  yolu  ile  ödemiş olduğu faturalardır.

*  Örnek olarak; KDV Hariç  5000,00 TL lik bir fatura için;

Kadın, Genç veya Engelli girişimciler tutarın %90 iadesini alabilecekleri için,  KOSGEB tarafından 4500,00 TL destek alabilir.

29 yaş üstü Erkek girişimciler ise  bu tutarın %70 i olan 3500,00 TL’sini iade alabilir.  Bu şekilde tüm faturalar  kurul  tarafından  değerlendirilir  ve  işletmenin  KOSGEB  tarafından  alacağı  toplam  tutar belirlenir.

Önemli Bilgi: İşletmenin Resmi Kuruluş tarihinden önce kesilmiş faturalar ve ödeme dekontlarının, mal ve/veya  hizmetin  alındığı  hizmet  sağlayıcının  banka  hesabı  dışında  başka  hesaplara  yapılmış ödemelerin, geçerliliği bulunmamaktadır.

İşletme sahibi kendi işletmesi adına açılan hesaptan, fatura sahibi işletmenin hesabına fatura tutarını birebir olarak ödemelidir. Banka yolu ile ödenmeyen fatura tutarlarının ödemesi yapılmaz.

İşletme giderleri desteği:  İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderleri için (Personel ücretleri, iş yeri kirası) geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL olup, destekleme oranı % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.   (Kadın, genç ve engelli girişimcilerde bu oran %90dır) İşletme sahibi kira bedelini;   kendi işletmesi adına açılan hesaptan, kira kontratında belirtildiği şekilde ve tutarda ödemelidir.

Kira bedeli iadesi, ödemenin kapsadığı zaman diliminin sonlanmasından sonra gerçekleştirilir. İşletme kira bedelini 1 yıllık ödeyen işletme sahibi, tutarın iadesi 1 yıl tamamlandıktan sonra alabilir. Sigortalı  Personel  maaş desteği  için, maaşların banka  aracılığı ile  ödenmesi; maaş bordrosu ve dekontların eksiksiz olması gereklidir.

Sabit  yatırım  desteği:  İşletmenin  kuruluş  tarihinden  itibaren  24  (yirmi  dört)  ay  içinde  satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır. Destekleme oranı % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

*  Sabit  yatırım  desteğini  kullanmak  isteyen  girişimcilerin  teminat  mektubu  almaları gerekmektedir.

*  Girişimci tüm fatura bedelini banka yolu ile ödedikten sonra KOSGEB müdürlüğünden talep edebilir yada fatura bedelinin KDV + %30 unu banka yolu ile öder Müdürlük kalan tutarı tedarikçiye öder.

*  İşletme,  Kurul  tarafından  uygun  bulunan  başvuruya  ilişkin  mal  ve  hizmet  alımını gerçekleştirerek bu programın uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde destek ödeme talebinde bulunur

*  KOSGEB Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan giderler için işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.

Değerli Girişimci Adayları;

KOSGEB Destekleri ve Eğitimleri; ücretsiz ve aracısız olarak verilmektedir.

En Doğru ve Güncel Bilgi için, www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB Hatay