Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

VEZNE BİRİMİ

  • Veznedar kendisine havale edilen fişlere göre tahsilat ve ediyeyi yapar. Kasa Defterini günü gününe işleyerek icmal bordrolarını tanzim eder ve Muhasebe Birimine verir.
  • Her gün mesai saati sonunda kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim ederek Muhasebe Biriminin tetkik ve imzasını müteakip Genel Sekreterliğin tasvibine sunar.
  • Veznedar: kasada Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktarda parayı muhafaza eder.
  • Tahsilat makbuzlarını Muhasebe Birimi ile beraber imzalar.
  • Mali işler Birimi ve Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapar.
  • İdari ve mali işler biriminin onayı ile günlük ödemeleri yapar.
  • Günlük nakitleri idari ve mali işler birimin onayı ile ilgili banka görevlisine tutanakla teslim eder. 
  • Tüm birimler ile sistem geliştirmeye dönük ilişkilere girmek.
  • Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak.
  • Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek.

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Murat AVCI Vezne 6145225-119 muratavci@iskenderuntso.org.tr