1.1 Misyonumuz

Bağlı olduğu yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, üyelerinin bulunduğu sektörlere yönelik katma değer sağlayacak etkinlikler yaparak, ilçenin ve ilin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir odadır.

1.2 Vizyonumuz

İlçenin öz kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde istihdam odaklı proje üreten, üyelerine ve diğer kurumlara öncülük eden, İskenderun’u marka şehir yapan, güvenilir, tasarruf bilinciyle hareket eden, uzlaşmacı ve öncü bir oda olmak.

1.3 Değerlerimiz

 • Şeffaflık ve yenilikçilik,
 • Güvenilirlik ve dürüstlük,
 • Liderlik ve iş ahlakı,
 • Üye odaklılık ve katılımcılık,
 • Güç birliği ve dayanışma,
 • Objektif ve etik değerlere bağlı,

1.4 Etik Kurallarımız

Odamız çalışanları, organ üyeleri, İskenderun TSO’yu temsil edenler, birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

1-Dürüstlük ve Tarafsızlık

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.

2-Karşılıklı Saygı ve Güven

İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

3-Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

4-Kaynakların Doğru Kullanımı

Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

5-Çıkar Çatışmaları

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

6-Sorumluluk

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

7-Fırsat Eşitliği

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.

8-Pozitif Yaklaşım

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.

9-Gizlilik

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

10-Misyon Ve Değerlere Bağlılık

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

Etik Dışı Davranışlar

Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe politika karıştırmak, zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat vermek, menfaat sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik, yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak, bezdiri (mobbing), v.b. davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir.

 

İzlenecek Süreç

Kişiler herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda Genel Sekretere yazılı olarak bildirir.

Genel Sekreter tarafından değerlendirilecek bildirimler Etik Kurul’a havale edilir. İçeriği etik konusu olmayan bildirimlerde ise gereği Genel Sekreterce yapılarak kişiye geri bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.

1.5 Mali Politikamız

TOBB kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, muhasebe ihtiyatlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda, şeffaf, hesap verebilen, ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan, mali risk analizleri yaparak, kaynaklarını üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri için kullanan bir oda olmaktır.

1.6 İnsan Kaynakları Politikamız

 • Ayrımcılıktan uzak, adil, şeffaf, katılımcı ve söz hakkı tanıyan,
 • Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları yaratan,
 • Her bir çalışanın, değer yaratarak, odanın geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü,
 • Mesleki ve kişisel gelişim için olanak sağlayan,
 • Çalıştığı alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen,
 • Oda ruhunu yansıtan ve kurum kültürüne bağlılığı yüksek,
 • Üye memnuniyeti odaklı, verimli ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler,

1.7 Haberleşme ve Yayın Politikamız

Gelişen teknolojinin sağladığı haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak, kurumda veya dışarıda üretilmiş, üyelere katma değer katacak doğru bilgileri, yazılı ve görsel medya araçları ile anlaşılabilir, hızlı ve eksiksiz olarak paylaşacağız.

1.8 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Bilgi güvenliği, risk değerlendirme ve verimlilik esaslarına uygun, gelişen iletişim teknolojilerini izleyen ve ilk kullananlardan olacak, üyelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceğiz.

1.9 Üye İlişkileri ve Şikâyet Yönetimi Politikamız

 • İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, varlık nedeninin üyeleri olduğunun bilincindedir ve yaptığı tüm etkinlik ve faaliyetlerde üye odaklı çalışacaktır.
 • ISO 10002 üye memnuniyeti yönetim sistemini kılavuzluğunda, kurumun ve üyelerimizin sürekli gelişimi için, üye öneri, şikâyet ve beklentilerini dikkate alacak bir sistem kuracağız.
 • Üye öneri ve şikâyetlerine yönelik iyileştirme faaliyetlerini bedelsiz gerçekleştireceğiz.
 • Üyelerinin başarılı olmasını özendirecek ve başarılı üyelerimizi ödüllendirecek, diğer üyelerin örnek alması için paylaşım ortamlar yaratacağız.
 • Üyelerimizin ilçemize katma değer sağlayacağının farkında olduğumuzdan üyelere yönelik her türlü proje, danışmanlık, teknik hizmet vs. sunacak.
 • Başta ihracat yapabilmeleri olmak üzere iş geliştirmeleri için üyelerin gelişmesine yönelik etkinlikler planlayacak ve yapacağız.

1.10 Kalite ve Akreditasyon Politikamız

TOBB Akreditasyon Standardı ve ISO 9001 kalite yönetim sistemleri gerekliliklerini kullanarak, üyelerinin ve kurumun gelişimi için her türlü etkinlikler yürüten ve bunları sürekli geliştirerek, tüm tarafların memnuniyetini sağlayan bir oda olmaktır.