Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi

Odamız 2012 yılından bu yana 5 yıldızlı hizmet verdiğini tescilleyerek akredite olan odalar arasına dâhil olmuştur. Akreditasyon sürecinin gerektirdiği işlemler odamızca gerçekleştirilmektedir.

  • Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 uluslararası kalite standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur.
  • Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder,
  • Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir.
  • Kalite ve Akreditasyon biriminin sorumlusudur.
  • Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek,
  • Yönetimi gözden geçirme toplantılarını organize etmek, toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
  • Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek.
  • Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren kalite el kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
  • İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak,
  • Üye şikâyetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek,
  • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
  • TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form ve dokümantasyonun hazırlanması,
  • Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek,
  • Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve talimatların uygulanmasını sağlar.
  • Performansın izlemesi, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi için yöntem geliştirmek,
  • İyileştirme önerileri de dahil olmak üzere şikâyetleri ele alma prosesi hakkında üst yönetime rapor vermek,
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
  • Uygun personel temini ve eğitimi,
  • Teknolojik gereksinimler,
  • Dokümantasyon,
  • Hedeflerin belirlenmesi,
  • Proseslerin gözden geçirilmesi,
  • Odanın kullanılan bilgisayarlarının kayıtların kontrolü prosedürüne göre yedeklenmesini sağlamak,

Görevli Personeller:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Güldane ERKOL Akreditasyon Sorumlusu 6145225-117 guldaneerkol@iskenderuntso.org.tr

Bağlı olduğu yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, üyelerinin bulunduğu sektörlere yönelik katma değer sağlayacak etkinlikler yaparak, ilçenin ve ilin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir odadır.

İlçenin öz kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde istihdam odaklı proje üreten, üyelerine ve diğer kurumlara öncülük eden, İskenderun’u marka şehir yapan, güvenilir, tasarruf bilinciyle hareket eden, uzlaşmacı ve öncü bir oda olmak.

 • Şeffaflık ve yenilikçilik,
 • Güvenilirlik ve dürüstlük,
 • Liderlik ve iş ahlakı,
 • Üye odaklılık ve katılımcılık,
 • Güç birliği ve dayanışma,
 • Objektif ve etik değerlere bağlı,

Odamız çalışanları, organ üyeleri, İskenderun TSO’yu temsil edenler, birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

1-Dürüstlük ve Tarafsızlık

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.

2-Karşılıklı Saygı ve Güven

İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

3-Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

4-Kaynakların Doğru Kullanımı

Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

5-Çıkar Çatışmaları

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

6-Sorumluluk

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

7-Fırsat Eşitliği

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.

8-Pozitif Yaklaşım

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.

9-Gizlilik

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

10-Misyon Ve Değerlere Bağlılık

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

Etik Dışı Davranışlar

Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe politika karıştırmak, zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat vermek, menfaat sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik, yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak, bezdiri (mobbing), v.b. davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir.

İzlenecek Süreç

Kişiler herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda Genel Sekretere yazılı olarak bildirir.

Genel Sekreter tarafından değerlendirilecek bildirimler Etik Kurul’a havale edilir. İçeriği etik konusu olmayan bildirimlerde ise gereği Genel Sekreterce yapılarak kişiye geri bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.

TOBB kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, muhasebe ihtiyatlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda, şeffaf, hesap verebilen, ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan, mali risk analizleri yaparak, kaynaklarını üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri için kullanan bir oda olmaktır.

İTSO insan kaynakları politikası,

 • Ayrımcılıktan uzak, adil, şeffaf, katılımcı ve söz hakkı tanıyan,
 • Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları yaratan,
 • Her bir çalışanın, değer yaratarak, odanın geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü,
 • Mesleki ve kişisel gelişim için olanak sağlayan,
 • Çalıştığı alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen,
 • Oda ruhunu yansıtan ve kurum kültürüne bağlılığı yüksek,
 • Üye memnuniyeti odaklı, verimli ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler,

Gelişen teknolojinin sağladığı haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak, kurumda veya dışarıda üretilmiş, üyelere katma değer katacak doğru bilgileri, yazılı ve görsel medya araçları ile anlaşılabilir, hızlı ve eksiksiz olarak paylaşacağız.

Bilgi güvenliği, risk değerlendirme ve verimlilik esaslarına uygun, gelişen iletişim teknolojilerini izleyen ve ilk kullananlardan olacak, üyelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceğiz.

 • İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, varlık nedeninin üyeleri olduğunun bilincindedir ve yaptığı tüm etkinlik ve faaliyetlerde üye odaklı çalışacaktır.
 • ISO 10002 Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemini kılavuzluğunda, kurumun ve üyelerimizin sürekli gelişimi için, üye öneri, şikâyet ve beklentilerini dikkate alacak bir sistem kuracağız.
 • Üye öneri ve şikâyetlerine yönelik iyileştirme faaliyetlerini bedelsiz gerçekleştireceğiz.
 • Üyelerinin başarılı olmasını özendirecek ve başarılı üyelerimizi ödüllendirecek, diğer üyelerin örnek alması için paylaşım ortamlar yaratacağız.
 • Üyelerimizin ilçemize katma değer sağlayacağının farkında olduğumuzdan üyelere yönelik her türlü proje, danışmanlık, teknik hizmet vs. sunacak.
 • Başta ihracat yapabilmeleri olmak üzere iş geliştirmeleri için üyelerin gelişmesine yönelik etkinlikler planlayacak ve yapacağız.

TOBB Akreditasyon Standardı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri gerekliliklerini kullanarak, üyelerinin ve kurumun gelişimi için her türlü etkinlikler yürüten ve bunları sürekli geliştirerek, tüm tarafların memnuniyetini sağlayan bir oda olmaktır.

EL KİTAPLARI

SERTİFİKA