Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden galen yazıda; İlgide kayıtlı yazınızda özetle, İzmir Ticaret Odası’nın yazısına atıfla; yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ve Geçici İthalat Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda hangi belgelerin düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bilgi talep edilmektedir.
Yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususu İle ilgili olarak;
– ATA Karnesi ile geçici ihraç edilen fuar eşyasının geçici ithalat ülkesinde kesin satışa konu olması durumunda; A.TR Dolaşım Belgesi İbrazının söz konusu eşyamn AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında eşya olarak değerIendirilerek gümrük vergisi muafiyeti sağlanmasına, dolayısıylâ eşyanın vergilendimıesinin etkilenmesine neden olacağı,
ATA Kamesinin olmadığı ve geçici ithalat ülkesinde beyanname düzenlenerek beyan verildiği durumlarda ise; ithalat vergilerinin teminata bağlanması/vergi tahsilatı yapılması söz konusu olacağından, A-TR Dolaşım Belgesi ibrazının benzer nedenlerle teminat ve vergilendirmeyi etkileyeceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği bağlamında eşyamn serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olarak kullanılmakta olup, geçici ithalat işlemleri kapsamında söz konusu belgenin kullanılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi uygun bulunmamaktadır.
Öte yandan, Geçici İthalat Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda sergilenecek eşya için hangi belgelerin düzenlenmesi gerektiği hususu ile ilgili olarak; 30.05.2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde (Hariçte İşleme-Geçici İhracat-Seri No:1) geçici ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, söz konusu Tebliğin II inci maddesinde sergi ve fuar eşyası ile ilgili işlemler açıklanmıştır.
Yurtdışı fuarlarda sergilenmek amacıyla geçici ihracata konu olan eşyanın Geçici İthalat Sözleşmesine taraf olmayan ülkelere gönderilmesi darumunda, anılan maddede açıklandığı üzere, eşyanın gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek gümrük işlemlerinin tamamlanması, eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adının beyannameye kaydedilmesi, bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyrulur.